"MDM"- Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych - jest to program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.Realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego,Ministra Infrastrkutury i Rozwoju oraz instytucje kredytujące.

Kto może ubiegać sie o wsparcie finansowe?

Rządowy program wsparcia dla Młodych kierowany jest do osób do 35 roku życia, które kupują pierwszy raz mieszkanie. Dodatkowym warunkiem jest również to ze mieszkanie musi być nowe.Program polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania: lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

  1. Właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. Osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. Właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:

  1. Rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
  2. Zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu (w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania),

z chwilą uzyskania własności mieszkania (nie później, niż w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania), kredytowanego z zastosowaniem finansowego wsparcia.

Nowelizacje planowane do wprowadzenia końcem drugiego,początkiem trzeciego kwartału 2015r:

Zmiana Przed nowelizacją Po nowelizacji
Inwestycja / cel kredytu Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej
(umowa o budowę lokalu)

Zakup pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Dotyczy wszystkich nabywców
(do dnia nabycia mieszkania nabywca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (lub domu jednorodzinnego) lub właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny)
Nie dotyczy nabywców wychowujących co najmniej
Maks. wiek nabywcy
(w przypadku małżeństw liczy się wiek młodszego małżonka)
35 lat Bez ograniczeń – dla nabywców wychowujących co najmniej 3 dzieci

Maks. 35 lat – dla pozostałych nabywców

Ograniczona lista osób mogących przystąpić do kredytu, gdy nabywca nie posiada zdolności Zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie Brak ograniczeń
(dla umów podpisywanych od dnia wejścia w życie ustawy)
Powierzchnia użytkowa ustalana jako podstawa do wyliczania kwoty dofinansowania Maks. 50 m2 Maks. 65 m2 dla nabywców wychowujących co najmniej troje dzieci

Maks. 50 m2 dla pozostałych

Wysokość dofinansowania 10% dla nabywców nie wychowujących dzieci
15% dla pozostałych
10% dla nabywców nie wychowujących dzieci

15% dla nabywców wychowujących jedno dziecko

20% dla nabywców wychowujących dwoje dzieci

30% dla nabywców wychowujących troje dzieci

Wypłata dofinansowania w sytuacji, gdy nabycie dotyczy mieszkania oddanego do użytkowania i nie była zawierana umowa deweloperska Wypłata po zawarciu umowy przeniesienia lub ustanowienia własności Brak ograniczenia
(dla wypłat od dnia wejścia w życie ustawy)
Wysokość dofinansowania obliczana na podstawie wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 p.u. budynków Z dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie Z dnia złożenia pierwszego wniosku o dofinansowanie , który jako pierwszy wpłynął do BGK
(aktualnie w praktyce już to obowiązuje z uwagi na funkcjonalność BGK-Zlecenia, tzn. pierwszy złożony wniosek musi być pierwszym zaakceptowanym)
Wcześniejsza spłata kredytu lub części kredytu przekraczającej wysokość przyznanego dofinansowania Brak ograniczenia Konieczność zwrotu dofinansowania
(proporcjonalnie do okresu pozostałego do 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności; Nie dotyczy umów podpisanych przed dniem wejścia w życie ustawy)

 

Kalkulator programu Mieszkanie dla Młodych:

mieszkaniedlamlodych.com/mieszkanie-dla-mlodych-kalkulator/